Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Aleksandra Górecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Górecka, przy ul. Kubusia Puchatka 2, 75-070 Koszalin, NIP: 8882203412, REGON: 910322127 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.aleksandragorecka.com; e-mail: iod@aleksandragorecka.com; telefon: +48 662 007 575; lub pisemnie na adres wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są:

- w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO [1]);

- w celu wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy sprzedaży (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f);

IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- firmom księgowym;

- firmom prawniczym;

- firmom informatycznym;

V. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy sprzedaży przechowujemy do czasu jej zawarcia lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś/kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.

2. Twoje dane pozyskane w zawiązku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3. Twoje dane zebrane w celu archiwalnym (dowodowym) przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

4. Twoje dane zebrane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń.

5. Twoje dane zebrane w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług przetwarzać będziemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3. Prawo do usunięcia danych o ile nie naruszy to naszych prawnie uzasadnionych interesów;

4. Ograniczenia przetwarzania danych;

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych:

a) Masz prawo sprzeciwu przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania tych danych w tym celu.

b) W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo do sprzeciwu. Jednakże w takim wypadku powinieneś wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (komputerowego) dane osobowe, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś dotyczące Ciebie.

7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli nie podasz danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży możemy odmówić zawarcia umowy.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).