REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO PROESTETIC

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Proestetic prowadzony jest przez Aleksandrę Górecką prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Górecka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8882203412, REGON 910322127.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi zasady korzystania ze sklepu internteowego i zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposoby dostawy i płatności.
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu Proestetic czynności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Przedsiębiorcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Produkt – towar dostępny w Sklepie będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Przedsiębiorcą.
 7. Przedsiębiorca – Aleksandra Górecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą nazwą Aleksandra Górecka z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8882203412, nr REGON 910322127.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 9. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.proestetic.pl/.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Przedsiębiorcą.
 11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Przedsiębiorcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 12. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Przedsiębiorcą.

 

§3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin
 2. Adres poczty elektronicznej: proestetic@aleksandragorecka.com
 3. Numer telefonu: +48 784 952 648
 4. Użytkownik może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Na ostateczną ceną zamówienia składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

 

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony Produkt w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać z następujących form płatności:
  • Przelew
  • PayPal
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie Produktu, w sposób wybrany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.

 

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  • w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
  • zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
  • Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

§7 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

 

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania między innymi z:
  • mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
  • pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

§9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa Sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin dotyczy konkretnego Zamówienia i będzie zawierana w celu realizacji jednorazowego Zamówienia. Każde Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 3. Informuje się, że zamieszczone na stronach Sklepu Proestetic ceny oraz stany magazynowe są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika nie stanowi podstawy do reklamacji i w świetle Prawa nie jest zawarciem Umowy Sprzedaży. Sklep Proestetic dołoży wszelkich starań, aby opisy i oferta cenowa na stronach sklepu była zawsze aktualna, a oferowane produkty były dostępne w ciągłej sprzedaży (z zastrzeżeniem sezonowości sprzedaży).
 4. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Dane Przedsiębiorcy:

Aleksandra Górecka

z siedzibą: ul. Kubusia Puchatka 2, 75-710 Koszalin

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,

NIP 8882203412, REGON 910322127.

e-mail: proestetic@aleksandragorecka.com, telefon: +48 784 952 648

    

Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy *

________________________________________________

________________________________________________

    

Data odbioru: ________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _______________

Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

       

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

________________________________________________

    

Data:

________________________________________________

 

* niepotrzebne skreślić

RODO

1) Organizator może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Kursanta w zakresie zgodnym z Umową zawartą pomiędzy stronami;

2) W celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy Organizator może przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3) W okresie do dnia 25 maja 2018 r. lub do zmiany  przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.):

a) Organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych w zakresie powierzonych mu danych osobowych;

b) Organizator oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagania ustawy o ochronie danych osobowych,
a w szczególności określone w art. 36 – 39a dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

c) Organizator oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

4) W okresie od dnia 25 maja 2018 r.:

a) Organizator jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej RODO;

b) Organizator oświadcza, iż uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

5) Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby, którym nadano upoważnienie do przetwarzania danych.

6) Upoważnienie nadaje Organizator, który jednocześnie zapewnia, że osoby upoważnione
do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy.

7) Organizator oświadcza, że w celu realizacji zapisów, o których mowa, nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Kursanta.

8) Organizator zobowiązuje się pomagać Kursantowi poprzez odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne wywiązać się z:

a) obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

b) obowiązków określonych w art. 33–36 RODO, tj.

  • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
  • zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych,
  • ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje.

9) Organizator zobowiązuje się udostępniać na pisemną prośbę Kursantowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w umowie oraz umożliwia administratorowi przeprowadzanie czynności sprawdzających w tym zakresie.

10) Organizator odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Kursantowi lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.

11) Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, Organizator zależnie od decyzji Kursanta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie przetwarzanych
w związku z realizacją umowy danych osobowych.